Zpracování osobních údajů

 • home icon
 • Zpracování osobních údajů

Vyplněním osobních údajů do formuláře dostupného z webu fndfinance.cz a jejich odesláním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), uděluji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů, které jsem poskytl/a správcům následujících společností:

 1. FND Stavby s.r.o., IČO: 05829062, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 2. FND Finance s.r.o., IČO: 05419077, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 3. FND Auto s.r.o., IČO: 05308186, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 4. FND Autoprodej s.r.o., IČO: 08766576, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 5. FND Autoservis s.r.o., IČO: 08919895, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 6. Firma na důvěru s.r.o., IČO: 04960653, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 7. FND Development s.r.o., IČO: 06173853, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 8. Development Břuchotín s.r.o., IČO: 06998992, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 9. FND Reality, IČO: 07534540, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
 10. FND Sdílení s.r.o., IČO: 03544320, se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

(spol. jako „Správce“ nebo společně jako „Správci“) se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to za následujících podmínek:

I. Specifikace osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození a státní příslušnost
 • Bydliště a trvalý pobyt
 • IČO/DIČ
 • Sídlo
 • Osobní e-mail/e-mail
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Bankovní spojení (číslo bankovního účtu)
 • IP adresa

(dále společně jen jako „Mé osobní údaje“).

II. Doba souhlasu: Uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu – dále jen jako „Odsouhlasená doba“.

III. Účely zpracování osobních údajů: Souhlasím se zpracováním Mých osobních údajů pro marketingové účely a zasílání návrhů produktů či služeb ze strany Správce/Správců, případně jiných oznámení Správce/Správců, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a v pouze souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

IV. Způsob zpracování osobních údajů: Mé osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, a to i strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů. U Mých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Mé osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

V. Právní důvod pro zpracování osobních údajů: Právní důvodem pro zpracování Mých osobních údajů Správcem/Správci je můj souhlas. Jsem si vědom/a, že poskytnutí Mých osobních údajů Správci/Správcům a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností a jedná se o dobrovolný souhlas.

VI. Poučení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Jsem si vědom/a, že mám právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Mých osobních údajů bezplatně. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nepředstavuje vliv na zpracování Mých osobních údajů na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

VII. Osoby s přístupem k osobním údajům: Souhlasím s tím, že k Mým osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci Správce/Správců a případně i třetí osoby - zpracovatelé (zejména osoby poskytující Správci účetní, právní, marketingové nebo IT služby). Přístup těchto osob k Mým osobním údajům bude omezen na nezbytně nutnou dobu a rozsah, pouze pro poskytnutí služeb nebo splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů.

VIII. Práva související s ochranou osobních údajů: Mám právo požadovat informace o zpracování Mých osobních údajů, právo na opravu nebo doplnění Mých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na vznést námitku nebo stížnost proti zpracování Mých osobních údajů dozorovému orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále mám právo na přenesení Mých osobních údajů, právo na přístup k Mým osobním údajům, právo být informován/a o porušení zabezpečení Mých osobních údajů a právo na výmaz podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Pro komunikaci s Správcem je možné použít e-mailovou adresu: info@firmanaduveru.cz nebo písemně na adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu. Pro účely zabezpečení mých osobních údajů je možné, že Správce bude vyžadovat prokázání mé totožnosti.